Pirkimo-pardavimo taisyklės

2022-08-18 redakcija

  1. Bendrosios nuostatos

  1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi MB „Y tėvai“ internetine parduotuve www.ytevai.lt (toliau – „YTEVAI.LT“) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka YTEVAI.LT elektroninėje parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi YTEVAI.LT elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

  1.2. YTEVAI.LT elektroninė parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

  1.3. YTEVAI.LT elektroninėje parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia MB „Y tėvai“, buveinės adresas: Vaižganto g. 9-21, Kaunas, juridinio asmens kodas 305684936, PVM mokėtojo kodas LT100014869310 (toliau – „Pardavėjas“). YTEVAI.LT elektroninėje parduotuvėje parduodamos Pardavėjui nuosavybės teise priklausančios prekės.

  1.4. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis YTEVAI.LT elektroninėje parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis YTEVAI.LT elektroninės parduotuvės paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“). Naudotis YTEVAI.LT elektronine parduotuve ir joje pirkti turi teisę (a) veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 14 metų, ir (b) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę YTEVAI.LT elektroninėje parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka.

  1.5. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti YTEVAI.LT elektroninėje parduotuvėje.

  1.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia YTEVAI.LT elektroninėje parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

  1.7. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo YTEVAI.LT elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių YTEVAI.LT elektroninėje parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių YTEVAI.LT elektroninėje parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

  1.8. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant YTEVAI.LT elektroninėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

  1.9. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

  1.10. Pardavėjas, atsižvelgdamas į YTEVAI.LT elektroninės parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti registruotų Pirkėjų skaičių.

  1.11. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi YTEVAI.LT elektroninės parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas YTEVAI.LT elektronine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti YTEVAI.LT elektroninės parduotuvės ar Pardavėjo vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

  1.12. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti YTEVAI.LT elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu Pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Pardavėjui. Pardavėjui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

  1.13. Pardavėjui priklauso ar Pardavėjo vardu licencijuotos visos autorinės teisės, teisės į duomenų bazes, prekių ženklus ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į visą YTEVAI.LT elektroninės parduotuvės medžiagą bei joje publikuojamą informaciją (Intelektinės nuosavybės objektai). Pirkėjai gali atsisiųsti ir atsispausdinti YTEVAI.LT elektroninės parduotuvės Intelektinės nuosavybės objektų kopijas tik dėl informacijos, taip pat asmeniniais nekomerciniais tikslais. Atsisiųsdami ir atsispausdindami YTEVAI.LT elektroninės parduotuvės Intelektinės nuosavybės objektų kopijas, Pirkėjai privalo išsaugoti į originalią medžiagą įdėtas nuorodas apie autorių teises arba kitus pranešimus apie intelektinę nuosavybę. Draudžiama be Pardavėjo sutikimo komerciniais ar verslo tikslais kopijuoti arba pritaikyti YTEVAI.LT elektroninės parduotuvės Intelektinės nuosavybės objektus, kodus, kurti archyvą ar duomenų bazę, kuri visiškai ar dalinai atitiktų Intelektinės nuosavybės objektus. Be išankstinio raštiško leidimo draudžiama naudoti YTEVAI.LT pavadinimą, taip pat ir platinti informaciją bei reklamuoti YTEVAI.LT elektroninę parduotuvę.

  1. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

  2.1. Apsipirkti YTEVAI.LT elektroninėje parduotuvėje turi teisę ir Registruotas, ir Neregistruotas Pirkėjas.

  2.2. Norėdamas tapti Registruotu Pirkėju, asmuo Registracijos anketoje privalo pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, bei susipažinti su Privatumo politika. Juridinio asmens įgaliotas atstovas be vardo ir pavardės taip pat pateikia juridinio asmens pavadinimą, registracijos kodą, PVM kodą, informaciją apie banką ir banko sąskaitos numerį.

  2.3. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

  2.4. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją, taip pat turi teisę kreiptis į YTEVAI.LT dėl savo paskyros ir visų joje pateiktų duomenų pakeitimo arba panaikinimo.

  2.5. Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie YTEVAI.LT elektroninės parduotuvės Pirkėjo vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį (rekomenduojama slaptažodį sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių (Pirkėjo vardo, pavardės ir pan.) ir (arba) skaičių (pvz. gimimo datos) ir pan.) ir keisti jį ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie YTEVAI.LT elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei YTEVAI.LT teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją paštu, telefonu ar el. laišku arba pasikeisti prisijungimo duomenis prisijungdamas prie YTEVAI.LT elektroninės parduotuvės asmeninės paskyros. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie YTEVAI.LT elektroninės parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

  2.6. Registruotas Pirkėjas, pirkdamas prekes prisijungęs prie savo asmeninės paskyros, turi galimybę naudotis ypatingais YTEVAI.LT elektroninės parduotuvės pasiūlymais.

  2.7. Norėdamas apsipirkti YTEVAI.LT elektroninėje parduotuvėje kaip Neregistruotas Pirkėjas, asmuo turi sutikti su Taisyklėmis bei patvirtinti, kad jo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tokia apimtimi, kiek reikia užsakymo įvykdymui.

  2.8. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi YTEVAI.LT elektroninės parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

  2.9. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos prekės, yra ne jaunesnis nei 14 m., vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis YTEVAI.LT elektroninės parduotuvės paslaugomis.

  2.10. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka anketoje pažymint atitinkamus laukus bei gali būti keičiamas prisijungus prie savo asmeninės paskyros.

  2.11. Pardavėjas įsipareigoja laikytis konfidencialumo, taip pat garantuoja asmens duomenų saugumą ir jų tvarkymą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus. Tretiesiems asmenims informacija gali būti teikiama tik, kai tai reikalinga, siekiant įvykdyti prekių pristatymą ar kitais atvejais, kai toks atskleidimas galimas ar yra reikalingas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.

  2.12. Pardavėjas turi teisę visiškai ar iš dalies apriboti užsiregistravusių YTEVAI.LT elektroninės parduotuvės vartotojų prieigą prie YTEVAI.LT elektroninės parduotuvės. Pardavėjas taip pat turi teisę bet kuriuo metu blokuoti Pirkėjo paskyrą, jei Pirkėjai nesilaiko šiose Taisyklėse apibrėžtų sąlygų ir (ar) kitų privalomų interneto svetainės taisyklių ar sąlygų.

   

  1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

  3.1. Prekių kainos YTEVAI.LT elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis YTEVAI.LT elektroninėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

  3.2. Pardavėjas turi teisę be išankstinio pranešimo keisti prekių kainas.

  3.3. Mokėjimų būdų sąrašas pateikiamas užsakymo formavimo lange, prieš atliekant mokėjimą už perkamas prekes.

  3.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes šiuo būdu: apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

  3.5. Pirkėjui apmokėjus prekių užsakymą, el. paštu atsiunčiamas mokėjimo ir užsakymo patvirtinimas. Registruoti Pirkėjai savo užsakymo vykdymo būseną gali sekti, prisijungę prie savo paskyros YTEVAI.LT elektroninėje parduotuvėje, taip pat yra informuojami el. paštu. Neregistruoti Pirkėjai apie užsakymo vykdymą informuojami tik el. paštu.

  3.6. Prekių užsakymas patvirtinamas ir pradedamas vykdyti tik gavus apmokėjimą.

  3.7. Negavus apmokėjimo iš Pirkėjų per numatytą terminą, prekių užsakymas automatiškai anuliuojamas.

  3.8. PVM sąskaitą-faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu tą pačią dieną, kai užsakomos prekės.

  3.9. YTEVAI.LT elektroninėje parduotuvėje dalykinis mokėjimų partneris yra UAB „Paysera LT“ (juridinio asmens kodas 300060819).

  3.10. Pristatymo kaina į prekių kainą neįskaičiuota, už prekių pristatymą taikomas papildomas mokestis. Mokesčio už pristatymą dydis priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo bei kitų sąlygų. Prekių pristatymo būdų sąrašas su kainomis pateikiamas prekių pirkimo metu, užsakymo formavimo lange.

   

  1. Prekių komplektavimas ir pristatymas

  4.1. YTEVAI.LT elektroninės parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos visoje Lietuvoje. Prekės taip pat gali būti pristatomos į kitas užsienio šalis. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas kurjeris.

  4.2. Prekių pristatymo paslaugų sąrašas, kainos pateikiami prekių pirkimo metu užsakymo formavimo lange, prieš atliekant mokėjimą.

  4.3. Pirkėjai gali rintis tokias prekių pristatymo paslaugas Lietuvos teritorijoje:

  4.3.1. greitas pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu (paprastai kurjeris pristato per 1-3 darbo dienas, priklausomai nuo Lietuvos regiono). Dėl išaugusio siuntų kiekio, siuntų pristatymas gali vėluoti. Pristatymo kaina – 4 Eur;

  4.3.2. pristatymas į „DPD Lietuva“ siuntų atsiėmimo vietas (paštomatus) (paprastai per 1-3 darbo dienas). Dėl išaugusio siuntų kiekio, siuntų pristatymas gali vėluoti. Pristatymo kaina – 2,50 Eur;

  4.3.3. pristatymas į artimiausią AB „Lietuvos paštas“ skyrių (pristatoma per 3-6 darbo dienas nuo išsiuntimo, priklausomai nuo Lietuvos region, į kurį siunčiama). Pristatymo kaina – 2,50 Eur.

  4.4. Jeigu užsakymo suma viršija 50 Eur, pristatymas nemokamas.

  4.5. Pasirinkus prekių pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu paslaugą, prekės pristatomos tik darbo dienomis. Prekių pristatymas šeštadienį galimas tik kurjerio pasirinkimu.

  4.6. Šventinėmis dienomis ir sekmadieniais prekių pristatymo paslauga neteikiama.

  4.7. Pristatydamas prekes Pirkėjo nurodytu adresu, kurjeris pristatymo dieną išsiunčia Pirkėjui informacinę SMS žinutę ir (ar) elektroninį laišką, kuriame pateikia informaciją apie planuojamą prekių pristatymo laiką.

  4.8. Pirkėjas pasirinkęs prekių pristatymą į įmones, įstaigas ar organizacijas įsipareigoja užsakymą priimti prie pagrindinio įstaigos arba korpuso įėjimo. 

  4.9. Prekių perdavimo metu Pirkėjas privalo pateikti asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę), pagal kurį galima identifikuoti Pirkėją.

  4.10. Pirkėjas turi prekes priimti pats, išskyrus atvejus, jei užsakymo formavimo metu buvo pateikta papildoma informacija, nurodant asmenį, kuriam prekė gali būti perduota. Toks asmuo prekių priėmimo metu privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

  4.11. Priimdamas/atsiimdamas prekes, Pirkėjas privalo kartu su kurjeriu patikrinti, ar jam perduodamos prekės atitinka užsakymą ir yra nepažeistos, bei pasirašyti prekių priėmimo-perdavimo dokumentą ar patvirtinti prekių priėmimą kitais, kurjerio rekomenduojamais būdais. Jei Pirkėjas dėl negalios, ligos ar kitokių priežasčių negali pats pasirašyti elektroniniuose ar kituose dokumentuose, jo pavedimu už jį pasirašo kitas asmuo arba Pardavėjas (ar jo įgaliotas asmuo), Pirkėjui patvirtinus pasirašymo galimybę. Pirkėjui nepasirašius prekių perdavimo-priėmimo dokumente (įskaitant ir elektroniniame dokumente), prekės Pirkėjui neperduodamos ir pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį. Po dokumento pasirašymo ar kitokio prekių priėmimo-perdavimo patvirtinimo laikoma, kad prekės buvo perduotos Pirkėjui tinkamos būklės ir be pažeidimų.

  4.12. Pardavėjas turi teisę, iš anksto perspėjęs Pirkėją, pakeisti prekių pristatymo laiką.

  4.13. Jeigu prekių neįmanoma pristatyti Pirkėjui dėl aplinkybių, priklausančių nuo Pirkėjo (Pirkėjas nurodė neteisingą adresą, Pirkėjo neįmanoma rasti nurodytu adresu, neįmanoma susisiekti su Pirkėju, iki nurodyto adreso neįmanoma nuvykti ir kt.), prekės pakartotinai nesiunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas iki kurjerio atvykimo susitarė su juo individualiai apie pakartotinį pristatymą), ir grąžinamos Pardavėjui (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį.

  4.14. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

  4.15. Pardavėjas neatsako už prekių pristatymo termino pažeidimą, jeigu termino nesilaikoma dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

  4.16. Jeigu pasirinktas prekių pristatymo būdas į „DPD Lietuva“ siuntų atsiėmimo vietą (paštomatą), apie prekių pristatymą kurjeris informuoja Pirkėją informacine SMS žinute. Prekės saugomos siuntų atsiėmimo vietoje 7 (septynias) kalendorines dienas, o po šio termino yra grąžinamos Pardavėjui.

  4.17. Siuntos, kurių svoris yra didesnis nei 20 kg, į „DPD Lietuva“ siuntų atsiėmimo vietą (paštomatą) nepristatomos.

  4.18. Prekės taip pat gali būti pristatomos į užsienio šalis:

  4.18.1. pristatymo į Europos Sąjungos šalis ir Norvegiją kaina – 7,50 Eur;

  4.18.2. pristatymo į kitas užsienio šalis kaina – 10 Eur.

  4.19. Prekių siuntimas į užsienio šalis vykdomas per AB „Lietuvos paštas“, be garantinio pristatymo termino. Paprastai prekės pristatomos per 7-12 darbo dienų.

  4.20. Prekės išsiunčiamos per 1-2 darbo dienas nuo apmokėjimo.

  4.21. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės arba pristatyti mažesnį prekės kiekį, o Pirkėjas apie tai informuojamas pranešimu el. paštu.

  4.22. Jei Pirkėjas už prekes yra apmokėjęs jų užsakymo metu, o pristatomas yra mažesnis prekių kiekis, pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes, sumokami į Pirkėjo sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas.

  4.23. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog pristatymo metu nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje ar kitame prekių perdavimo-priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas prekių priėmimo metu nustato, kad pristatytos prekės yra akivaizdžiai netinkamos kokybės, jis tokių prekių gali nepriimti ir gali jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje ar kitame prekių perdavimo-priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.

  4.24. Pardavėjas pasilieka teisę keisti transportavimo įkainius, atsižvelgdamas į užsakymo sumą, prekės matmenis, pristatymo vietą.

  1. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

  5.1. Visų YTEVAI.LT elektroninėje parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.

  5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad YTEVAI.LT elektroninėje parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Jeigu prekės spalvos, dydžio ar formos neatitikimas sąlygotas dėl Pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, tuomet Pardavėjas atsako už prekės galimus išvaizdos neatitikimus.

  5.3. Pardavėjas neatsako už Prekių savybių pokyčius, galinčius atsirasti dėl temperatūros pokyčio ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių poveikio, pristatant prekes Pirkėjui.

  5.4. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už YTEVAI.LT elektroninėje internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

  5.5. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

  5.6. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

  1. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

  6.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti YTEVAI.LT elektroninėje parduotuvėje nuotoliniu būdu sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti YTEVAI.LT elektroninėje parduotuvėje įsigytas kokybiškas prekes, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui el. paštu: info@ytevai.lt.

  6.2. Tuo atveju, kai Pirkėjas pateikia raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją, Pirkėjui tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

  6.3. Taisyklių 6.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.

  6.4. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės – išpakuoti vaizdo ar garso įrašai, todėl YTEVAI.LT elektroninėje parduotuvėje įsigyti ir sumokėti pinigai už mokymus ir visą jų medžiagą yra negrąžinami.

  6.5. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad grąžinamų prekių kokybė, pakuotė ir atitikimas saugumo ir higienos reikalavimams nepasikeistų.

  6.6. Netinkamos kokybės ne greitai gendančių prekių ar kokybiškų prekių, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  6.7. Keičiamos ar grąžinamos prekės turi būti išsiųstos registruota siunta Pardavėjui arba keičiamos ar grąžinamos Pardavėjui iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Pardavėjo atstovas atvyksta atsiimti prekių. Visos su tuo susijusios išlaidos tenka Pardavėjui. Keičiant arba grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimą liudijantį dokumentą (banko pavedimo kopiją arba PVM sąskaitą-faktūrą). Dėl prekių grąžinimo reikėtų kreiptis el. paštu: info@ytevai.lt arba telefonu: 8-678-23586.

  6.8. Grąžinant ar keičiant YTEVAI.LT elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.

  6.9. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga, nėra tinkamai supakuota, nuimtos ir (ar) pažeistos etiketės, nuplėšta apsauginė plėvelė, sugadinta pakuotė ir kt., ir (ar) prekės buvo naudojamos, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

  6.10. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti YTEVAI.LT elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių grąžinimo teise per 14 (keturiolika) dienų nuo jų perdavimo Pirkėjui dienos (prekių perdavimo Pirkėjui ar atsiėmimo iš Pirkėjo pasirinktos atsiėmimo vietos), jei prekės buvo pristatytos Pirkėjui Lietuvoje arba per 30 (trisdešimt) dienų nuo jų perdavimo Pirkėjui dienos, jei prekės buvo pristatytos Pirkėjui Europos Sąjungos ar kitose užsienio šalyse.

  6.11. Pardavėjas apie grąžinimo proceso eigą informuoja Pirkėją el. paštu.

  6.10. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami Pirkėjams Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka – per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas pranešė Pardavėjui apie nuotoliniu būdu sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą ir prekių grąžinimą. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba, kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.

  6.11. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami Pirkėjui tik bankiniu pavedimu į Pirkėjo banko sąskaitą. Keičiamų arba grąžinamų kokybiškų prekių siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Pirkėjui grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma. Siuntimo išlaidos Pirkėjui nėra grąžinamos. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

  6.12. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, Pirkėjui grąžinamas jo sumokėtas prekių pristatymo mokestis tik tuo atveju, jei grąžinamos visos tuo pačiu apsipirkimu Pirkėjo įsigytos prekės. Pristatymo mokestis grąžinamas kartu su kitomis už grąžinamas prekes Pardavėjo Pirkėjui mokamomis sumomis.

  1. Apsikeitimas informacija

  7.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

  7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu (info@ytevai.lt) ar telefonu (8-678-23586).

  1. Baigiamosios nuostatos

  8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  8.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

  8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  8.5. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t. y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/).